BHP SERWIS


Audyt BHP - Przeglądy

Zgodnie z art. 2 §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z 1997r z późn. zm.) do zakresu działań służby BHP należy przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Audyt BHP oferowany przez firmę BHP SERWIS ma na celu zweryfikowanie czy w kontrolowanym przedsiębiorstwie są spełnione przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas audytu BHP sprawdzamy: regulamin pracy realizację wstępnych oraz okresowych szkoleń BHP pracowników poprawność wystawianych skierowań na badania lekarskie oraz aktualność badań realizację oraz poprawność wykonania Oceny Ryzyka Zawodowego, a także oświadczenia o zapoznaniu się z nimi pracowników gospodarowanie środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą obiekty i pomieszczenia, pod kątem spełnienia wymagań określonych w przepisach prawa stanowiska i procesy pracy w tym: wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, wyniki badań środowiskowych, instrukcje BHP maszyny i urządzenia techniczne (czy posiadają certyfikat CE lub są dostosowane do minimalnych wymagań) sposób składowania i magazynowania materiałów organizację komunikacji wewnątrzzakładowej: drogi i przejścia komunikacyjne, środki transportu, ręczne prace transportowe.


Usługi BHP | Usługi PPOŻ. | Szkolenia BHP | Szkolenia PPOŻ. | Kontakt |